Ko mbiiɗon?

nafakaaji ɗi sukaaɓe ɓe keɓata so ɓe tawraama kaayit jibinande?

Saakitaama ñannde :

Nialawma hande o min jewtata ko yowiti e ɗereeji jibinanɗe woni kaayit jibinande. Min jaɓɓoto e ko mbiiɗon Aminata Dem Dieŋ. Kanko koo gooto e ardiiɓe kawtal pelle dilloɓe e lappol kumpito e ko fayi e nafakaaji keɓgol ɗereeji jibinanande. O ari e yewtere de ngam haalande hettiiɓe ko mbiiɓon holi battane waasde jogaade dereeji jibinande? Hol nafakaaji ɗi sukaaɓe bem keɓata so ɓe tawraama ɗereeji jibinande?  Ko adii ɗun en njaha haa Mali jokondiren e Abdulay Dikko joodaniiɗo Rfi fulfulde toon. Njoofniren e totude kongol naalankoo Abdel Rahim Jaañ tawaa e kissal cruw.

© Flickr/CCO/Julien Harneis
Ndaarugol taƴe goɗɗe