Ko mbiiɗon?

Jibiru Mbaay woni mawɗo dental sukaaɓe daraniiɓe ɓamtaare Wuro Foora Jaawara

Saakitaama ñannde :

Nde yontere min ngaddi e ndigiral meeɗen ko alkaali ɓamtaare gure dow ɗee. Juppuɗo yontere ko mbiiɗon, Jibiru Mbaay dillata ko e ɗuum. Kanko woni mawɗo dental sukaaɓe daraniiɓe ɓamtaare wuro makko ene wiye Foora Jaawara. Ngoon wuro woni  ko Matam e nder Kanel. Hay jeere mojjere alaano, kaɓirɗe suudu safrirduu ne yonaano, sukaanɓe tokosɓe ɓee ne gonɓe e ɗudal gootal tawateengal toon ne ngalaano defte mojjo, defte timmuɗe mbela ene njanga noo haaniri nii. Ko sabaabude ndee ɗoo fedde ɗum fof natti ɗoon. Jooni nii eɓɓo mango fedde ndeen woni wadde feere haa laktriisi naata e wuro Foora Jaawara, galleji ɗii fof mbaawa heɓde heen.

Djibirou Mbaye.
Djibirou Mbaye. © RFI/Aïssatou Ly
Jeeyngal

Fulfulde faaminiinde :
Yontere nde, ekkinoowo en fulfulde, Issa Jallo addi ko helmere hoore. O addi bandooji keewɗi fii wallude enn paamen ɗume won ko fulfulde wi‘ata  hoore

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa