Ko mbiiɗon?

Kaalen haala “Smarttrash” siwo (siwooru) ɓamoowo tuundi ƴoƴuɗo

Saakitaama ñannde :

Hannde en kaalatt haala laaɓal. honno mbatten haa gitten kurjurr (tuundi), taweteeɗi e galleji (cuuɗi) men ? Ngam anndude en njaɓɓoto sukaaɓe iwɓe Moritani. Eɓe njogii miijo waɗngo fayida ene wi’e “Smarttrash”. Holko fiirti ? holko nafata ? Honno huutortee ?

Mouhamed Diagana.
Mouhamed Diagana. © Smarttrash
Jeeyngal

Honno joomum waɗata a heɓa ɗum ? Men anndu sen keɗiima Muhamed Jagana, Umar Jagana e Almami Jagana ɓee sukaaɓe tato sosɓe ko wi’ete Smartrash. Nangen kam ngal siwo (siwooru) ɓamoowo tuundi ko ƴoƴuɗo ( peeruɗo, marɗo hakkile)

Oumar Diagana tenant un prototype Smarttrash.
Oumar Diagana tenant un prototype Smarttrash. © Smarttrash

Fulfulde faaminiinde
Hannde ko alkaali “ndoondi” ceerno Jallo addi e damal fulfulde faaminiinde. E ɗii kelme : saabunnde, kaataare.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa