Taariindi: ko ɓuri e himmude e alhaaliiji weeyo e ndee hitaande 2021

E ndee hitaande 2021 wonnde e waynaade, geɗe ɗuuɗuɗe mbaɗii e mayre e alhaali tariindi. Haala waylowaylo weeyo ngoo ina jeyaa e ko ɓuri  tentude. Ɗum yeewtaama e tummbondiral baɗnoongal to Glasgow e tawtoreede leyɗe doolnuɗe ɗee  fof. Jantoore Umar Mammadu SOW

COP26 to Glascow 2021.
COP26 to Glascow 2021. AP - Alastair Grant