Jibiru Mbaay woni mawɗo dental sukaaɓe daraniiɓe ɓamtaare Wuro Foora Jaawara

Hito 30:00
Djibirou Mbaye.
Djibirou Mbaye. © Idrissa Sall

Nde yontere min ngaddi e ndigiral meeɗen ko alkaali ɓamtaare gure dow ɗee. Juppuɗo yontere ko mbiiɗon, wiyete ko Jibiiru Mbaay dillata ko e ɗum.

Jeeyngal

Kanko woni mawɗo dental sukaaɓe daraniiɓe ɓamtaare wuro Foora Jaawara. Ngoon wuro woni  ko Matam e nder Kanel. Hay jeere moƴƴere alaano, kaɓirɗe suudu safrirduu ne yonaano, sukaaɓe tokosɓe ɓee ne wonɓe e ɗudal gootal tawateengal toon ne ngalaano defte moƴƴe mbela mbaawa njangude noo haaniri nii. Ko sabaabunde fedde ndee ɗum fof natti ɗoon. Hannde eɓɓo mango fedde ndeen woni wadde feere haa laktiriisi naata e wuro Foora Jaawara, galleji ɗii fof mbaawa heɓde jeeyngol (kuurang).

Fulfulde faaminiinde :
Yontere nde, ekkinoowo en fulfulde, Issa Jallo addi ko helmere Hoore. O addi bandooji keewɗi fii wallude enn paamen ɗume won ko fulfulde wi‘ata hoore.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa