Faltaare e heɓuɓe ñawu Koronawiris yo huunde haan nde na alaa ?

Hito 30:00
REUTERS/Afolabi Sotunde

Holko waɗii ɓee heɓuɓe ñaw koronawiris so cafraama haa celli haa ngartii e galleeji mumen yimɓe ene ndogaa ɗumen. Ɓe ene paltoo ɓe ene ceerndita ɓee to ene mbaɗa goɗɗum. Ko mankude pinal, waasde faamde waasde anndude rafi koronawiris walle ko waasde yurmeende.

Jeeyngal

Ngal naamdal ene haani ƴoƴƴiineede e ndingiral ngal sabu hannde won ko yiyaa e rendo ngoo haanaani sakiraaɓe. On paami kaalaten ko haala paltiingu wooɗungu e ñaw Koronawiris. A yiyan neɗɗo ñawa haa sella, hoddiɓe mum, koreeji mum ene ndoga ɗum. holko addi faltaare nde ? Mate ooɗoon hannde fawi hooremum ñaw ngu ?

Ngam yeewtidde e nde toɓɓere en njaɓɓoto biyeteeɗo Ummu Kebe. Oo ko keɓunooɗo ñaw Koronaawiris. Hannde o selli kono o wuuri ko muusi e ñaw ngu. Ma en keɗo seedaaku makko.

So ɗum yawti ma en keɗo Hawa Bokar Lih Taal. Oo ko neɗɗiyanke, koo bindoowo koo bittoowoo. Omo humpitii kala ko faati e sifaa renndooji e ndarnde rewɓe e renndo ngo kadi e taarinnde (piilki) eko nandi heen.

E rogere Humpito eko feewti e Koronawiris Doktoor Amadu Soh maa haal mate nguleeki ene haɗa ɓii ñawu Koronawiris layde.