Ko honɗum maayde Idriis Debi Itno battinta e njuɓɓudi G5 Sahel?

RFI FU
RFI FU © FMM

Ka taskaram On Tottaama Konngol, toɓɓere nden no fawii e ko maayde Idriis Debi Itno battinta e nder ndii njuɓɓudi G5 Sahel. Caad no jogii darnde mawnde e nder mayri. Ko honɗum woni janngo ndii njuɓɓuɗi? Aree okkon miijooji mon e yi'aangooji mon.  Ko toolii mon, RFI Fulfulde tottii on konngol. Seenee maakoden ! Meɗen habbii miijooji mon e dow ndee toɓɓere ka tonngoode WhatsApp 00221 76 644 12 80 e ka hello amen Facebook RFI FULFULDE.

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).