Hinndu Umaru Ibraahiim, dilloowo e baŋŋe kiwal taariindi noddii fii wallitagol ngoo weeyo

Hinndu Umaru Ibrahiim, Caadnaajo diloowo e baŋŋe kiwal taariindi
Hinndu Umaru Ibrahiim, Caadnaajo diloowo e baŋŋe kiwal taariindi RFI/Sayouba Traoré

Hannde ko ñalaande aduyankoore ƴettaa ngam hiwgol leydi ndin.  Ko e ndee hitaande ujune ɗiɗi e noogay weero ngon ɓuri wulude e taariika adunaaru ndun. Hikka Hooreejo Amerik Joe BIDEN nodditii kawral aduyankowal ngam haɓugol kii nguleeki. E ɓen noddaaɓe, no tawaa Hinndu Umaru Ibrahiim daraniiɗo kiwal taariindi. E faandu haala Ibrahiima Timmbi BAH, no nodda fii wallitagol hiwgol ndii taariindi.