RFI Fulfulde: janngo rajoo mon on waɗanay on Kabaaru Heeriiɗo ko faati timmingol golle "Barkhane"

© RFI FULFULDE

Janngo men waɗanay on kabaaru heeriiɗo ko faati e timmingol golle "Barkhane" e nder Sahel. Gila 7:30 haa 8:00 (GMT) Hertiyankooɓe e nultondiraaɓe amen  lomtondiray e  dow mikrooji RFI Fulfulde, ɓe okka miijoo maɓɓe, ɓe taskoo oo alhaali keso. Keɗoɗee men e keewal.