Cellal: Kanseer sukaaɓe [Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Hito 10:00
 Kanseer sukaaɓe: Hitaande kala ko timmi 300000 sukaaɓe jogiiɓe duuɓi hakkunde 0 e 19, no tawdee e nguu ñawu.
Kanseer sukaaɓe: Hitaande kala ko timmi 300000 sukaaɓe jogiiɓe duuɓi hakkunde 0 e 19, no tawdee e nguu ñawu. © (OMS) iStock / FatCamera

Taskaram Cellal Ko Ngalu no yewta ko faati kanseer sukaaɓe (fayɓe). Ñawu ɓureteengu taweede to leyɗeele alɗuɗe. Kono no woodi kadi e nder Afrik sukaaɓe wonnduɓe e mayre. Ngam faamude holko woni ndee nawnaare, ko holno nde nanngirta fayɓe e ko holno nde ñawndirtee? Men bismiima Dokteer Kummba BOLI pediyaaterjo jeyaaɗo Burkina. Men tottii konngol kadi, Dokteer Mustafa JOOP, toppitiiɗo DFAOP Gine. Fedde  haku-leyɗeere Gine Faransi, wallaynde sukaaɓe ɓe Kanseer nanngi.

Jeeyngal

Heɗoɗee jeewte  waɗooje altineere kala e njamdi 8:50 (GMT) Heɗitee nde talaataare e njamdi 17: 50 (GMT).

Oɗon waawi  waɗtude baka mon  e yewtere dow tonngoode WhatsApp: 00 221 76 644 12 72.

On mbaawi heɗaade taskaramji amen dow kelle Facebook maa Tweter: RFI Fulfulde

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa