Cellal Ko Ngalu

Holko woni battane ñaamugol ɗii kubmaagiiji e dow cellal neɗɗo? [Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Saakitaama ñannde :

Heɗiyankooɓe tedduɓe! e ndee yontere njeeteten ko alhaali naftorgol kibmaagiiji e ndefuuji men e bone majji e cellal men. Hajja Raamata Kaan keertorɗo  ñaamndu e nguuree aran ɗoo faamina en holko woni bone kibmaagiiji ɗii, hol e ñabbuli ɗi caabotoo e holno ɗii  haanaa huutoreede ngam daɗen rafi majji?En joofniran ndee toɓɓere waajuuji Dokteer Daawuda Cuub ko faati e nananti walla nani-naniiji e dow PESOOƊE walla marke Kowiid-19 . Ko o golloowo to lopitaal Fan Dakar.

Kubmaagiiji
Kubmaagiiji DR
Jeeyngal

Heɗoɗee jeewte  waɗooje altineere kala e njamdi 8:50 (GMT) Heɗitee nde talaataare e njamdi 17: 50 (GMT).

Oɗon waawi  waɗtude baka mon  e yewtere dow tonngoode WhatsApp: 00 221 76 644 12 72.

On mbaawi heɗaade taskaramji amen dow kelle Facebook maa Tweter: RFI Fulfulde

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa

Ndaarugol taƴe goɗɗe