Dinngiral rewɓe

Sunningol sukaaɓe rewɓe, bonanda ko ɗum jogii, darnde sarooɓe (mawɓe), laamu, dokotoro’en.

Saakitaama ñannde :

On njowtaama tedduɓe heɗiiɓe RFI Fulfulde.Bisimila mon e yewtere men Dinngiral Rewɓe e RFI Fulfulde.Hannde en kaalan sunninngol sukaaɓe rewɓe, bonanda ko ɗum jogii. Darnde sarooɓe (mawɓe) kañun e laamu nguu faa yottaade dokotoro’en.E ley yewtere meeɗen, eɗen tawdaa e Alhajji Boubakar Balde almaamiijo Labe  e nder leydi Gine. Maymuuna JALLO, depiteejo Gudomp leydi Senegal. O haalana en darnde wotooɓe sariyaji e ngal gollal. En keɗoto mijooji maɓɓe e sunningol sukaaɓe rewɓe.En cilminan ɗoo Dokteer Abduramaan JALLO yo Jinikolooguujo, jeeyaɗo leydi Gine.

sunningol rewɓe e nder Gine
sunningol rewɓe e nder Gine Getty Images / Christian Aslund
Jeeyngal

Oɗon mbaawi heɓude ɗii kabaaruji fuu e hello amen e Facebook, Tweeteer RFI Fulfulde.

E ley yewtere waroore en ngaran haalde fii darnde debbo e laamu. Ɗum woni rewɓe laatiiɓe hooreeɓe gelle (dowri).

 Oɗon mbaawi hokkude hakkilaaji mon e dow majjum e tonngoode amen WhatsApp: 00 221 76 644 12 74.

 

 

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa

Ndaarugol taƴe goɗɗe