Dinngiral rewɓe

Rewɓe e laamu

Hito 15:00

Tedduɓe keɗiiɓe RFI Fulfulde, on njowtaama e yewtere men Dinngiral Rewɓe e RFI Fulfulde.Nder taskaram hannde en yewtan fii debbo e laamu, ɗum woni rewɓe laatiɓe hooreeɓe gelle walla gure yoga wi’a ɗum ca’e walla galluure.E ley yewtere meeɗen, eɗen tawdaa e Haako Siidi  BAH, o laatinooke horeejo wuro Cille-Buubakaar e nder Senegaali. Jeenaba TUURE, hooreejo deende/ galluure HLM Weelingaraa Senegal. Abdulaay JALLO, anndiraaɗo Jowro Jura, Burkina Faso.E nder Estidiyo RFI Fulfulde en silminan Burehiima ÑAALI, renndiyankojo, sociologue e faransiire, ko jeyaaaɗo Benin. 

Jeeyngal

Oɗon mbaawi heɓude ɗee yewte fuu e hello amen Facebook e Twitter RFI Fulfulde

E ley taskaram men garoowo en haalan ko yowitii e Rewɓe e Coftal ɓalli walla rewɓe waɗooɓe ɗarte.

 Oɗon mbaawi hokkude hakkilaaji mon e dow majjum. Tonngoode amen wathsap ko : 00 221 76 644 12 74

Bisimila moon e keɗaade oo taskaram.