Dinngiral rewɓe

Alhaali rewɓe duwaaninkooɓe

Hito 10:00
Rewɓe duwaaninkooɓe
Rewɓe duwaaninkooɓe © RFI MANDENKAN

Tedduɓe keɗiiɓe RFI Fulfulde, on jaaraama, bisimilla mon e yewtere men Dinngiral Rewɓe dow rfi Fulfulde.E ley yewtere men nden, en haalan fii ñallal adunayankowal gollooɓe e duwaani. Dinngiral Rewɓe kertani  Rewɓe wonuɓe e ngal gollal. Hono foti rewɓe wunuɓe e duwaaniyaagal? Ko honɗum e tiiɗallaaji ɓe keɓata e ngal gollal.E ley yewtere men nden, eɗen tawdaa Mariyama ÑENTAAWO KULIBALI jeyaaɗo Mali, tefanoowo duwaani’en. o kalifinaaɗo annde kese walla karalle kese. E ley suudu men yottinirdu kabaaruuji RFI Fulfulde en silminan Kasmir SAWADOGO, horeejo suudu jannginirndu duwaani’en Burkina Faso.Ɗum woni toɓɓe mawɗe yewtere men nde, bisimila mon e heɗade o taskaram.E ley taskaram men ngaroowo en kaalan ngam rewɓe gollanooɓe hoore mun. Ɗum woni rewɓe jogiiɓe kafidalji walla sosiyeteeji.

Jeeyngal

Oɗon mbaawi hokkude mijjoji mon e dow majjun. Tonngoode amen wathsap 00 221 76 644 12 74

Oɗon mbaawi heɓude ɗee yewte fuu e hello amen Facebook e Twitter RFI Fulfulde