Holko woni sabu teŋe ( jawdi dewgal walla sadaaqu) no ɓeydoo?

Hito 10:00
teŋe walla sadaaqu ( natal yeru)
teŋe walla sadaaqu ( natal yeru) DR

Tedduɓe keɗiiɓe RFI Fulfulde, on jaaraama, bismilla mon e yewtere men Dinngiral Rewɓe dow rfi Fulfulde. Toɓɓere hannde ina haala fii teŋe walla njawdi ɓaŋgal. Holko sabi njawdi teŋe ina ɓeydoo ñannde kala? Peeje walla laawi honɗi kaanaa waɗeede ngam famɗinde caɗeele ngonɗe e teŋe dewle ɗee?E taskaram kaa, eɗen tawdaa e Umar Seydi Jallo almaamiijo jeyaaɗo Yarak jeeyaɗo Senegal. Kasse Soumano jeeyaɗo Benin yo ñawoowo, o siftinan en ko sariya ɓami e alhaali teŋe, eɗen tawdaa e Idriisa JALLO, mo Burkina Faso renndoyankeejo, o okkan faamu makko e toɓɓere ndee.Hajja Jeynabu Kumanco JALLO joɗiiɗo Labe e nder Gine hooreejo Suudu Martaba Fuuta JALOO, anndanɗo finaa-tawaa, ko kanko woni koɗo men hannde e yeewtere ndee. Ko nii lelori toɓɓe mawɗe yewtere ndee,Bsimilla, mon e heɗagol kaa taskaram

Jeeyngal
Hajja Jeynabu Kumanco JALLO, winndiyanke, gimɓiyanke, taalyanke, hooreejo suudu martaba Fuuta Jaloo.
Hajja Jeynabu Kumanco JALLO, winndiyanke, gimɓiyanke, taalyanke, hooreejo suudu martaba Fuuta Jaloo. © Jeynabu Komanco JALLO
Dinngiral Rewɓe
rfi fulfulde

Oɗon mbaawi hokkude mijjooji mon e dow toɓɓere nden. Tonngoode amen WhatsApp 00 221 76 644 12 74

Oɗon mbaawi heɓude ɗee yeewte fuu e dow hello amen Facebook e Twitter: RFI Fulfulde