Alhaali dewlugol walla ronugol debbo mawnan (kotoo) walla miñan mum maayɗo [oo taskaram ko fillitaaɗo]

Hito 10:00
Natal yeru
Natal yeru © Sarah Codjo

Tedduɓe keɗiiɓe RFI Fulfulde, on jaaraama, bisimilla mon e yewtere men Dinngiral Rewɓe dow rfi Fulfulde.Yewtere ndee hannde ina fawii dewle ɓamɓamtal ɗum woni ronugol debbo mawnan walla miñan mum.  Holko ko woni e nder ɗen dewle ?E nder taskaram kaa, eɗen tawdaa e Boubakar JALLO jeeyaɗo Gine gorko ronuɗo ɓeyngu mawnan (kotoo) makko. Ibrahiim Hamadun Barke SARRE hertoriiɗo pinal e aadaaji walla finaa-tawaa. O haalanan en holko woni ɗee dewle ɓamɓamtalje.Sonna Jeyneba Dikko ñaawoowo to suudu ñaawirdu mawndu Bukina Faso, ko kanko woni koɗo men hannde e yewtere nden.E taskaram men ngaroowo en kalaan fii alhaali haylu rewɓe, woɓɓe wi’a ɗum fiilordu walla yi’ugol lewru. Hono rewɓe ngoniri hawjaraade hoore mum en wakati haylu, tiiɗɗaalaji ɗi ɓe ngonndi e wakatu. Holko ɓe haani waɗudee ngam beydude laaɓal maɓɓe ?

Jeeyngal

 

 

Dinngiral Rewɓe
rfi fulfulde

Oɗon mbaawi hokkude mijjooji mon e dow toɓɓere nden. Tonngoode amen WhatsApp 00 221 76 644 12 74

Oɗon mbaawi heɓude ɗee yeewte fuu e dow hello amen Facebook e Twitter: RFI Fulfulde

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa