Afrik: yalli sariyaa leyɗe no jinngani hakkeeji rewɓe?

Hito 10:00
[Natal yeru]
[Natal yeru] MONUSCO /Abel Kavanagh

Toɓɓere men hannde na haala ko faati e hakkeeji rewɓe ɓe worɓe mum maayi. Hoɗun woni hakkeeji ɗi sariiyaaji leyɗe maɓɓe ?Holko kuule sariya leyɗe ɗee haali e mum? Yalli sariiyaaji ɗii no jinngani rewɓe ɓee ? Tawu so saroyaaji ɗii no teddinaa wanna no ɗoftaa?E ndee yewtere eɗen tawdaa e Usmaan Dikko, jeyaaɗo Mali, o hollitan en yi’annde mako e Koɗo men hannde e ndee jonnde, yo Woppa JALLO jeyaaɗo Senegaal, o hertoriiɗo hakkeeji neɗɗo.

Jeeyngal
Dinngiral Rewɓe
rfi fulfulde

Oɗon mbaawi hokkude mijjooji mon e dow toɓɓere nden. Tonngoode amen WhatsApp 00 221 76 644 12 74

Oɗon mbaawi heɓude ɗee yeewte fuu e dow hello amen Facebook e Twitter: RFI Fulfulde

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa