Alhaali waylugol yalage e nder duugal Afrik

Hito 10:00
yalage hoɓaaɗe
yalage hoɓaaɗe AFP/GEORGES GOBET

Heɗiiɓe RFI fulfulde bismilla mon nder kaa taskaram men faggudu e ɓamtaare. Faandaare Faggudu e Ɓamtaare Afrik, ko faaminde, no leyɗe fewndori to baŋŋe jawle, ɓamtal e saɗteende walla caɗeele ko yowitii e ɓamtaare Afrik.  E nder yewtere ndee, kaaleten ko ko faati e waylugol yalage, woɓɓe noddira ɗum ɓiɓɓe daarkase, e nder leyɗeele Afrik. Yeeyoygol  ɗum to yaasi Afrik. No yalage waylirte e nder leyɗe Afrik? No ɗum  yeeyirtee yaasi ? Holko yalage waɗeteete ? Ko ɗum waawi addande leyɗe e baŋŋe faggudu ? Ngam jaabaade ɗum, koɗo men ko Muhamadi Yero Jaamanka, yeyoowo yalage to yaasi Afrik. hooreejo fedde renndinnde pelle yeeyooje yalage Gine Bissaawo. Cukko hooreejo walde no wi’ee dental yiiloowal pelle yimɓe gollanooɓe hoore mum e nder leyɗeele haalooje portigeere. En keɗoto kadi jantoore nultodiraɗo men Gine Bissaawo Usmaan MBALLO. Oo waɗani en jantore e ko faati e waylugol  yalage Gine Bissaawo.

Jeeyngal
Nde men heɗetee, to men heɗetee e holno miijo neldirtee

Heɗee kaa taskaram e alkamissare kala, 8:50, himo heɗitee aljuma 17:50 (GMT) Yonta Kuuɓal.

Hiɗon waawi tawtoreede e jewte ɗen ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441282.

Hiɗon waawi yiitude taskaramji ɗin fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE