Faggudu e ɓamtaare Afrik

Alhaali mbaylaari miisik e fewndo karalle e gannde kese ɗee

Hito 10:00
Galle koolol Kaan, 23 1ɓuru 2010 no jaɓɓoo hitaande kala dillooɓe e  mbaylaari miisik / Midem,
Galle koolol Kaan, 23 1ɓuru 2010 no jaɓɓoo hitaande kala dillooɓe e mbaylaari miisik / Midem, Reuters/Eric Gaillard

Heɗiiɓe RFI Fulfulde min bismiima on nder taskaram men ‘’faggudu e ɓamtaare Afrik. Faandaare faggudu e ɓamtaare Afrik, ko faaminde on, no leyɗe men fewndori baŋŋe jawle, ɓamtal e saɗteende walla caɗeele ko yowitii e ɓamtaare Afrik.E nder yewtere ndee, kaaleten ko ko faati e  mbaylaari miisik e fewndo  karalle  e gannde kese ɗee. Ko serndi ngal gollal hanki e hannde e oo saa'i nde karalle kese ɗee kuutortee e oo fannu ? Ko woni nafa miisuk e faggudu leyɗele ɗee ?No ɓe nalankooɓe gollirta e ɗii aalaaji kesi ?   Ngam jaabaade ɗee naamne, koɗo men ko Aadama SI, gollidanɗo e nalankooɓe ɓe e fannuuji keewɗi.Yusseynu Mbaalo, lollirɗo Bandi Mik, ko naalanke ganndaaɗo to worgo Senegaal.En yewtidan e SAFARAY, ko jimoowo rap, omo arta e no karrelle kese ɗee ballirta ɓe e golle maɓɓe.Saalif Keyta, Malinaajo, Ko naalanke mawɗo, ganndaaɗo no feewi, omo ada yi'ande makko.Heɗiibe RFIFulfulde, ko nii woni toɓɓe taskaram men, Faggudu e ɓantaare AfriK.