Eɓɓoore luummo ngeyngu hawtaangu leyɗe Afrik, «ZLECAF», [Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Hito 10:00
Leyɗe 44 siifii kawral mbattitiigu rimɗungu e nder duugal Afrik to Kigali 31 lewru 3ɓuru 2018.
Leyɗe 44 siifii kawral mbattitiigu rimɗungu e nder duugal Afrik to Kigali 31 lewru 3ɓuru 2018. STR / AFP

E nder yewtere Faggude e Ɓamtaare Afrik, kaaleten ko ko fewti e eɓɓoore luummo ngeyngu hawtaangu e nder leyɗe 44 Afrik, no wi’ee   « Zone de Libre Echange Continental Africaine (ZLECAF) ».Ɗum ɗoo ko luumo walla jeere, renndinnde leyɗe Afrik, ngam yaha-arta ngeyngu waawa weeɓude. Holko ZLECA firti ? Ko woni nafoore ndee jeere e nder Afrik ? Ko ɗum waawi addande faggundu leyɗeele ?Ngam jaabaade ɗee naamne, koɗo men ko Demmba Muusa Dembele, faggunduyankejoo, winndiyankejoo. En njewtidan kadi e Dr Hamidu BARI, Hertoɗo ngeyngu jokkondiral leyɗeele, ko o jannginoowo e duɗe mawɗe Gine. E nder yewtere ndee en ngartan e yoga miijooji hiɗiyankooɓe taskaram  Faggudu e Ɓamtaare Afrik.

Jeeyngal
Nde men heɗetee, to men heɗetee e holno miijo neldirtee

Heɗee kaa taskaram e alkamissare kala, 8:50, himo heɗitee aljuma 17:50 (GMT) Yonta Kuuɓal.

Hiɗon waawi tawtoreede e jewte ɗen ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441282.

Hiɗon waawi yiitude taskaramji ɗin fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE