Faggudu e ɓamtaare Afrik

Taskagol ndee tefoore jaayndeyankooɓe anndiraande "Pandora Pepers"

Saakitaama ñannde :

E kaa taskaram men hannde kaalan ko faati  ndee tefoore nde fedde jaaydeyankoɓe yaltine no wi'ee "Pandora Papers" tefoore yowitiinde e joggiiɓe ngalu e nder adunaru ndu. Yoga e maɓɓe alaa yoɓude saggaale. Hiɓe suuɗoya goɗɗe e keɓe maɓɓe e nder leyɗe noddirteeɗe aljanna  saggalle. Holko ndee tefoore nafata , ko wonata battane yaltudi mayre ?  Ngam jaabaade ɗee naamne, koɗo men ko Porofeseer Abu Kaan, toowagadaljo e hella faggundu, janqginowo to duɗal mawngal Seek Anta Joop Dakar. Ko kanko hooreejo laboratuwaar Faggundu leydi ndii. Heɗiibe Rfi Fulfulde, ko nii wonni toɓɓe taskaram men, Faggudu e ɓantaare AfriK.

"Pandora papers"
"Pandora papers" © france24.com
Jeeyngal
Nde men heɗetee, to men heɗetee e holno miijo neldirtee

Heɗee kaa taskaram e alkamissare kala, 8:50, himo heɗitee aljuma 17:50 (GMT) Yonta Kuuɓal.

Hiɗon waawi tawtoreede e jewte ɗen ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441282.

Hiɗon waawi yiitude taskaramji ɗin fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa