Faggudu e ɓamtaare Afrik

Faggudu: Ko honno laamuuji ɗin wallirta walla nafkirta eɓɓooje togoose (tosooke) [Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Saakitaama ñannde :

Heɗiiɓe RFI Fulfulde min bismiima on e nder taskaram men ‘’Faggudu e Ɓamtaare Afrik. Faandaare Faggudu e Ɓamtaare Afrik, ko faaminde on, no leyɗe fewndori to baŋŋe jawle, ɓamtal e saɗteende walla caɗeele ko yowitii e ɓamtaare Afrik.E oo taskaram hannde hiɗen haala fii ɗii kaalisiiji walla mbuuɗi ɗi laamu ñawlata maa wallirta jogiiɓe eɓɓooje, faalaɓe gollude ɗe. No ɗum waawi laatorde? No laamu nafkirta/ñamlirta? Ko honɗum e kaayitaaji (kaydiiji) e honɗi e laawi haanaa reweede haa ɗum laatoo? Fii  jaabagol  ɗee lamnde, hiɗen tolni Moodi Hammaduun BAH hooreejo senndikaaɓe cuuɗi Bank to Mali.  Ɓuri duuɓi jowi himo golla e ɗen baŋŋe. En jaɓɓoto kadi Ibrahima Dikko, ko o yiiloowoo sosiete/faggorgal jawdi hertorgal baŋŋe nafko e ñamaade. Sosiyete makko ko Mali jooɗii.  Iisa Jallo, ko jeyaaɓe e laamu Moritani halfinaɓe ñamaale e balle renndo.Heɗiibe Rfi Fulfulde, ko ɗum ɗoo woni toɓɓe taskaram men, Faggudu e ɓantaare AfriK.

Suɓaaɓe e foolotiro sincugol faggorɗe jawdi tokoose e nder Niijeer
Suɓaaɓe e foolotiro sincugol faggorɗe jawdi tokoose e nder Niijeer undp.org
Jeeyngal
Nde men heɗetee, to men heɗetee e holno miijo neldirtee

Heɗee kaa taskaram e alkamissare kala, 8:50, himo heɗitee aljuma 17:50 (GMT) Yonta Kuuɓal.

Hiɗon waawi tawtoreede e jewte ɗen ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441282.

Hiɗon waawi yiitude taskaramji ɗin fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa