Ko honno sinema Afrik haanaa ɓamtireede haa ɗum addan leyɗe ɗee nafa?

Hito 10:00
Mammadu Thug JALLO, kirɗinoowo, laatinoowo filmuuji, jeyaaɗo Gine
Mammadu Thug JALLO, kirɗinoowo, laatinoowo filmuuji, jeyaaɗo Gine © Mammadu Thug

Heɗiiɓe RFI Fulfulde min bismima on nder taskaram men ‘’faggudu e ɓantaare Afrique’’ (Afrique économie NDRL). Faandaare faggudu e ɓamtaare Afrik, ko faaminde on, no leyɗe Afrik fewndori to baŋŋe jawle, ngalu, ɓamtal e saɗteende walla caɗeele ko yowitii e ɓamtaare Afrik. 

Jeeyngal

E oo taskaram men hannde kaalan ko holno filmuuji Afrik nafkirtee? No hertorɓe e on fannu gollirta ? Ko woni ngartam filmuuji Afrik ? No laamuji Afrik haani wallirde jooma filmuuji'en?

Ngam jaabaade ɗee naamne, koɗo men ko Mammadu Lamiin JALLO, lollirɗo Mammadu Thug, kirɗinoowo,fijoowo filmoji, hooreejo faggorgal jawdi no wi'ee Suudu Darja. e nder kaa taskaramha en heɗoto kadi Muktar Bari. Ko laatinoowo koolol no wi'ee Sine Hakkeeji Neɗɗo "Cine Droit de l'homme". Fedde taweteende  e nder hirnaage Afrik.Heɗiibe Rfi Fulfulde, ko ni woni toɓɓe taskaram men, Faggudu e Ɓantaare AfriK.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa