Faggudu e ɓamtaare Afrik

Alhaali remugol e yeeyugol yalage e nder Afrik [ Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Saakitaama ñannde :

Heɗiiɓe RFI fulfulde bismilla mon nder kaa taskaram men faggudu e ɓamtaare. Faandaare Faggudu e Ɓamtaare Afrik, ko faaminde, no leyɗe fewndori to baŋŋe jawle, ɓamtal e saɗteende walla caɗeele ko yowitii e ɓamtaare Afrik.  E nder yewtere ndee, kaaleten ko ko faati e remugol e yeyugol yalage, woɓɓe noddira ɗum ɓiɓɓe daarkase, e nder leyɗele Afrik.No yalage remirtee e nder leyɗe Afrik? No ɗum yeyiirtee? Holto ɓe    jeyoyta ɗum ? Ko ɗum waawi addande leyɗe e baŋŋe faggudu ?Ngam jaabaade ɗum, koɗo men ko Muhamadi Yero Jaamanka, yeyoowo yalage to yaasi Afriki. Hooreejo fedde renndinnde pelle yeeyooje yalage Gine Bissaawo. Sukko hooreejo walde no wi’ee dental yiiloowal pelle yimɓe gollanooɓe hoore mum e nder leyɗeele haalooje portigeere.En keɗoto kadi Mammadu Julde BA, Ginenaajo, golloowo e ngeyngu yalage gilla duuɓi sappo. Jogiiɗo jokkondiral e leydi Inde e fannu ngeyngu yallage.Isiyaaka Sumaana JALLO, yeeyoowo, jeyaaɗo Benen, dillayɗo e alhaali Yalage.

 Yalagehi, ngal leggal no anndiraa kadi darkase
Yalagehi, ngal leggal no anndiraa kadi darkase Eric Gaba/Wikipédia
Jeeyngal

Heɗee kaa taskaram e alkamissare kala e 8:50 (GMT)

Himo heɗitee aljuma e 17:50 (GMT) Yonta Kuuɓal.

Hiɗon waawi tawtoreede e jeewte ɗen ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441282.

Hiɗon waawi yiitude taskaramji ɗin fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa

Ndaarugol taƴe goɗɗe