Jantoore / Reportaas

Nijeriya: Sippal kosam, jantoore Ya'u Si'uto GEMBU

Hito 04:48
Natal ɓannginirgal
Natal ɓannginirgal Godong/UIG via Getty Images

Sippal Kosam  Ɗum ko filu  ngu durooɓe  daabaaji anndiraa  gila mama’en ɗum laatake nder fina-tawa maɓɓe, Hannde Jantoore amin mawnde laaray haala Sippooɓe walla yeeyooɓe kosam jogiibe sippal ɓoymawal e ma sippooɓe kosam pirlitaaɗam walla sippal kosam ngal jamanu haa Lesdi  Nijeriya. Jantoore Ya’u Si'uto GEMBU hawtani min jantoore mawnde  dow haala kan.