Kamerun: halfinaaɓe cellal waɗii orngal markal liddu Ebola to fonngo leydi ndin

Hito 04:57
[Natal Yeruwal]
[Natal Yeruwal] AFP

Caggal nde nawnuɓe kolera 10 yi'aa  to fonngo (daande maayo) Kamerun, nulaaɓe laamu yahii ton ngam markigol yimɓe ɓen liddu ngii wabaawii Kolera. Orngal markere ɗiɗaɓere waɗii gila 26 haa 30 lewru tataɓuru. Halfinaaɓe cellal hollii wonnde ngam ngal orngal nafa, ko maa ngal humoda e laaɓal e ɗoftagol sarɗiiji cellal faddorteeɗi oo Wiriis. Jantoore Mariyamu MUUMINI