Kamerun: Cuuɗi eltirɗi ñawndooɓe ɗi rewaani sariya.

Hito 04:57
Natal yeruwal
Natal yeruwal David Baché/RFI

Fewndo ɗoo, no woodi e nder leydi ndin emmbere 6200 cuuɗi safrirɗi, 40% majji wonaa yaananaaɗi udditugol. 3000 cuuɗi ɗi newnanaaka no jaalii e nder leydi ndin fow. Caggal pehe e sariyaaji ƴettaaɗi ɗi teddinaaka, jaagorgal, halfinaangal Cellal jaamaa on no anniyii timminde eɓɓoore sarɗinde alhaali kartal cellal e nder leydi e ndee hitaande 2021-2022. Faandaare mayre ko re'ugo  bononndaa ɗii cuuɗi. Jantoore Mariyamu MUUMINI