Simmagol sukaaɓe no ɓeydoo ñannde kala, waaju e kulol darnaani ɓe

Hito 04:59
[Natal yeru]
[Natal yeru] Foto: Reuters

Simmagol tabaa, ko huunde jaaliinde e kadi maapinnde e nder dunuyaaru fuu.  Fii kala haɓanɗe sertuɗe no waɗeede liddu ñaamugol (yarugol) tabaa,  fii kala no waajeeji e boneeji ñawu walla maayde  ɗi taabaa wonndi e mum, sukaaɓe ɓen no jokki no simmaade. Ko heewi e maɓɓe ko mbelam fuɗɗori, woɓɓe ko jiño walla kummpa, hannde ɓe wonii humondirɓe e mum ɓe sertataa. Jantoore Daramaani Tammbura