Alhaali tuurisyaagal e nder falnde Keedugu

Hito 05:00
© RFI/Théa Ollivier

 E nder ndee yontere jantoore mawnde naɓii en Keedugu,  falnde taweteende e soɓɓundu funnaange leydi ndin. Ko ka keerol hakkunde Gine e Senegaal. Meɗen fuɗɗora ɗee calcale amen nayi fii alhaali tuurisyaagal e nden nokkuure. Keedugu, otelji ɗin no yeewi, nokkuuli juureteeɗi ɗin kadi alaaka e juureede. No hen seeɗa golle maɓɓe no wuuri sabu tuurisyaagal ɓii-leydii en ko arata ton. Fadimatu SI no iwtani en Keedugu, heɗoɗen jantoore makko.