Jantoore / Reportaas

Gine: Ñaaki no uytaade sanne, wuurɓe e mecce njumri no aani

Hito 04:53
Ñaaki e dow demmbe njumri.
Ñaaki e dow demmbe njumri. integration.gouv.ci

Gine: yowugol dunnge ñaaki no wurni yimɓe heewɓe. Kono ñaaki ɗii no mulude sabu anngal kiwal taariindi. Ɗum no maapini yowooɓee dunnge e naftorayɓe njumri. Heɗoɗen jantoore Idriisa Sampirin Jallo nultondiraaɗo RFI  Labe.