Comci walla Leppi Finaa-tawaa to Mali.

Hito 05:00
natal yeru
natal yeru Getty Images/John Images

Mali, leppi comci tawaaɗi e aadaji Mali, no jaari hannde. Yimɓe heewɓe no wattooɗi  juldeeji e  dewle. Ɗum no wonani sanñooɓe ɗii weltaare. Heɗoɗen jaŋtoore mawnde Jeynaba Soh.