Pinal: Limse (comci) tuppitaaɗe bee juuɗe ɗum ɓornule (kultu) yimɓe ɓoyma Kamerun

Hito 04:58
Comci finaa-tawaaji Kamerun
Comci finaa-tawaaji Kamerun © Mariyamu Muumini

Limse (comci) tuppitaaɗe bee juuɗe ɗum ɓornule (kultu) yimɓe ɓoyma. Garki nasaara'en bee ɓornule feere feere  majjinay ande kiɗɗe ɗee, ngam  ɗe ɗoo ndondontiree haa wargo hannde. Ha fattude Moƴƴinirdu tuufe (biriki) nder laamorde leydi Kamerun, min tawi ngootooɓe ɓee seɗɗa. Ɓe ɗo jogii ɗum ban aldaa taa ɗum majja, ngam derke en ɗuuɗaayi faalugo ngal.  Amma ɓe ɗo woniri saɗirmaaji feere feere ban  soynde jaari.  Mariyamu Muumini nultondiraaɗo RFI Yawunnde

Jeeyngal
Comci finaa-tawaa Kamerun
Comci finaa-tawaa Kamerun © Mariyamu Muumini
Comci Finaa-taawaaji kamerun
Comci Finaa-taawaaji kamerun © Mariyamu Muumini

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa