Kameraaji aynirɗi yaha-ara e dow laawi (ballaŋe) Abijan

Hito 04:48
kameraaji aynooji laawi hawtaaɗi [ Natal yeru]
kameraaji aynooji laawi hawtaaɗi [ Natal yeru] © AP/Alexander Zemlianichenko

Koddiwaar jaagorgal halfaangal kisal ngenndi ngal hollitii wonde e nder masiibooji waɗayɗi e dow laawi, e nder  teemedere kala, 92%, ko sabu bonnereeji doginayɓe otooje ɓen e huutorayɓe ɗin laawi woni sabu majji.Fii ustugol ɗii bonneeji laamu ngun addii kameraaji aynirayɗi yara-arta e dow ballaŋe ɗee ngam jaggugol ittina ɓen bonnayɓe, ɓe doftotaako sariyaaji ɗin.Holno ɗii aalaaji huwtortee? Ɗume miijo jooma mbaɗɗateeriiji?Heɗitoɗen jantoore Abdul aziz Jallo, himo ɓeyda ɓanginande en ndee toɓɓere immorde Abijan