Burkina Faso: Walde AJPFB no janngina sukaaɓe FULFULDE, heɗoɗee jantoore B. Boli

Hito 04:53
Fedde sukaaɓe Burkina Faso no janngina ɗemɗe genndiije leydi
Fedde sukaaɓe Burkina Faso no janngina ɗemɗe genndiije leydi © RFI FULFULDE

Fedde sukaaɓe jokolɓe daraniiɓe finaa-tawaa leydi Burkina Faso anndiraande AJPFB  hitaande fuu  ina jannginaa sukaaɓe ɓe duuɓi jeeɗiɗi faa sappo e jowi waawude winndude janngude haalude ɗemngal fulfulde. Ɓalɗe sappo e nayi waldeere nden adii jannginii sukaaɓe ko ɓurata 40  binndi pulaar e haala mum. Fedaanje jannde ndeen yo wallude sukaaɓe e hebitaade yiɗugol ɗemngal Fulfulde gilla ina fanntii. Asewe faltiiɗo oo hooreeɓe fedde nden kantii golleeji mum. Bubakaar Boli yahii seeditanike en golle maɓɓe.

Jeeyngal
Jannde fululde Burkina Faso

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa