Diiwe ɗuuɗuɗe Najeriya kaɗii, karminii durngol omtiingol ngol egga-hoɗa (open grazing)

Hito 04:59
Natal Yeru
Natal Yeru ArnaudJouve

Diiwe ɗuuɗuɗe e leydi Najeriya kaɗii walla karminii durngol omtiingol ngol egga-hoɗa (open grazing) ɓurnaa tawaaɗe nder tayre Fommbinaare leydi ndin. Non maa ɗe tiggii diidaaɗi hiitaaki nanngaaɗo e yiilo e dabbaaji nder diiwe 17. Faɓɓii waynaaɓe no musɓinee sabu durngol egga-hoɗa, ko ɓe tuumirtee e fooɗude kaɓe hakkunde maɓɓe e remooɓe.Durngol dabbaaji, ba na'i e nder golle mawɗe ɗe mballata faaggudu leydi Naajeeriya e heɓanki ujine golle. Jantoore Naseh Yuusuf Usman, Kano, NajeriyaNulɗiraaɗo RFI Fulfulde gila Kano, Naseh Yusuf Usman, wadanii'en jantoore mawnde dow maaka.