Alhaali ɓee jukkuɓe torotooɓe e dow laawi Bamako

Hito 04:52
Natal Yeru
Natal Yeru Association One Love

Bamako ana hakkila mawɓe loojaaɓe (jukkuɓe) e selluɓe garbinooɓe  (torotooɓe e dow laami) ana ɗuuɗi ley ngalluure ndee. Honno yimɓe ɓe ƴeewratee ɓe e honno ɓe njogora hannde? JantooreAamadu Aabidiina BA