Kabaaruuji Yonte no jaɓɓoo Mariyem Sow hooreejo fedde ENDA winndere

Hito 25:00
Mariyam SOW hooreejo fedde winndiyankooɓe
Mariyam SOW hooreejo fedde winndiyankooɓe © Mariyam Sow

Enen e koɗo men, en kaaldii ko faati e kabaaruuji jaaliiɗi e nder ndee yontere. Toɓɓe mawɗe ɗe o taskii e dow  ɗee, no jeyaa e majje, Gine Ekwatoriyal e fettannde waɗunde ko ɓuri teemeɗɗe maayɓe, alhaali sungooji sarɗinkooɓe Kodddiwaar, Bonnandaa ko murtaldu acci e nder Senegaal e battane tuumol Usmaan Sonko doolugol debbo. En timminirii yewtere nden ko ko faati e ñallal hakkeeji rewɓe.Heɗoɗee yewtere ndee e faandu haala Aissa Sow