Kabaaruuji Yontere

Kabaaruuji Yontere no jaɓɓoo Dokteer Abdulaay JALLO, jannginoowo cellal Konakiri

Hito 25:00
Kabaaruuji Yontere
Kabaaruuji Yontere © rfi

E nder Taskaram men hannde en kaalan ko faati  e fiyannde waɗunde Niijeer, yimɓe 58 maayi e mum.To Mali  finyande wonnde waɗii ton konunkooɓe 33 maayi ton.   To Najeriya, 39 janngooɓe ciwlaama e suudu janngirdu wooturu.To Koddiwaar Hamed Bakayeko hooreejo jaagorɗe leydi ndii tottaama teddugal.To Dowlaaji Ndentuɗi Amerik (USA), pellande mbaɗii ton haa yimɓe njeetato mbasi pittaali mum.Marke koronawiriis Astrazeneca, leyɗe Orop keewɗe ndartinii kuutorgol ngal markal.