Kabaaruuji Yontere

Kabaatuuji Yontere no jaɓɓii sonna Saako Ayssata Nayete

Hito 25:00
Kabaaruuji Yontere
Kabaaruuji Yontere © rfi

Koɗo men hannde e kaa taskaram Kabaaruji Yontere ko winndiyanke, ballifiiɗo defte fulfulde jeyaaɗo e  DNAFLA to Mali, sonna Saako Ayssata Nayete.E nder Taskaram men hannde en kaali e ñalaande adunayankoore teddinirande deftere e hakkeji winndiyankooɓe.To Caad, horeejo leydi ndii Idriss Deby Itno waraama to boowal hare, ko ɓiɗɗo makko lomtimo mo.To Koddiwar daakorde konunkooɓe Añama yanaama e mum, ko kayre woni ɗiɗaɓere ko to  baŋŋe nano saare Abijan nde woni.  tato waraama ɗiɗo barminaa .To Dowlaji Ndentuɗi Amerik, Dereck Chauvin nangitiraama warngo George Floyd. Ñaawooɓe tawaaɓe ɓen bakii mo tuumanɗe tati ɗe o jaggiranoo ɗen.To Ruusiya, Aleksi Nawalni lumndiiɗo laamu ngun naɓaama to suudu safrirdu ngam heɓude safaara saabu ɗalugol walla añugol ñaametee .Koronaawiriis, ko ɓuri milliyonji tati yimɓe maayi e sabu ñawu nguu e nder dunuyaaru ndun.