Fatimata Tall nantinoowo woni koɗo kabaaruuji yontere

Hito 25:00
Faatimata Tall, nantinoowo e mbatuuji winndere
Faatimata Tall, nantinoowo e mbatuuji winndere © RFI FULFULDE

Koɗo men hannde e kaa taskaram Kabaaruji Yontere ko  Fatimata Tall, firoowo ɗemɗe e nder batuuji adunayankooji, hooreejo faggorngal jawle bi’eteengal Amorphil Services.E nder taskaram men hannde en njahan Burkina Faso. Ko timmata jihadiyankooɓe nogayon mayii, dakorɗe maɓɓe nayi bonnaama e wolde (hawannde) nde konukooɓe Burkina faso mbaɗi.To Caad, gardiɗo laamu hakkundewu Caad Mahamad Debi waɗi njillu mum ngadanu to Niijeer. O yewtidii e horeejo leydi ndii Mohamed Bazoum.To Koddiwaar gardiiɗo jagorɗe Koddiwaar Patrick Ashi nawaama Faransi. O nawaama altine ngam yurnitaade cellal makko.Hamnde wonude hakkunde Israel e Palestiin waɗii war-hooreeji keewɗi, yimɓe ɓuri teemeɗɗe waraama.Koronawiris, Jonnde haralleeɓe ndee fedde toppitiinde cellal adunaru addi yi’ande mum e no caɗeele humondirɗe e ñawndugol koronawiriis.

Jeeyngal

rf

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa