Kabaaruuji yontere no jaɓɓii hannde Kureyshi Sisse

Hito 25:00
Kureyshi Siise taskotooɗo kabaaruuji dawro
Kureyshi Siise taskotooɗo kabaaruuji dawro © Kureyshi Siise

Tedduɓe heɗiɓe RFI Fulfulde , on calminaama. On jaaraama. Bismilla mon e kaa taskaram kabaaruji yontere. Woni koɗo men hannde ko Kureyshi Siise jaayndiyanke gollowo e jaaynde malinaare no wi'ee "Tribune" . Ko Taskotooɗo kabaaruuji  dawro.

Jeeyngal

E nder Taskaram men haande, en kaalan ko faati alhaali  dawro Mali caggal nde hooreejo laamu hakkundewu nguu Bah Ndaaw e hooreejo jaagorɓe Moktaar Waan follaa. E ɗum fedde UNTM dartinii woppere gollle nde ɓe wonno e mum.

Togo, jonnde yuɓɓinaama ñannde alarba nde ko faati e no kaalis CFA e ECO, No tawaa ngal dental leyɗe Afrik keewɓe wonndude e hertiyankooɓe  e wiɗtiyankooɓe.

Leydi  Repiblik Demokratik Konngo e soɓɓiire diiwal Goma, haa jooni yimɓe no hulli  huɓɓitugol wolkan Ñirangongo.                 

USA: Jaagorɗo kalfinaaɗo huuwndiral hakkunde Amerik e leyɗe janane, Antoni Bilenken  waɗii njiilu mum e nder Israayel e Palestiin ngam heɓude nanondiral hakkunde Israyel e Palestiin.

Emmaninyel Makron arii Ruwanda gila alkamisa. Ko dawol makko aranol gila o laamii Faransi. kadi ko kanko woni laamɗo Faransi ɗimmo garɗo Ruwanda gila war-neɗɗanke waɗi ton 1994.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa