Kiwal taariindi

Hannde neɗanke faamii wonnde, ɓamtaare waawaa laataade e hoore leydi ndin, si tawii o waylaani noone no o wuuriri e dow mayri. Ngam yo o waawu foolude mbayliigu weeyo, caɗeele taariindi, nguleendi e kokke, ko maa o wayla noone ngurdam makko. Ngam faddaade caɗeele, hejjina yimɓe e dow jam, gire arooje waawa ronude leydi hecciɗundi,  hoɗuɓe e hoore mayri no haani ndartude ko’e maɓɓe. E nder oo taskaram Kiwal Taariindi, Abdulaay JALLO jaɓɓoto hertiyankooɓe e  yarlitiiɓe gollooɓe e ɗen baŋŋe.Alarbaare kala toɓɓere hittunde  fensitante on e njamdi 8 silmaaji 50.  Taskaram oo no heɗiteee alkamissare kala njamdi 17, silmaaji 50Hiɗon waawi tawtoreede e ɗee jeewte  ka tonngoode amen WhatsApp : 00221766441276.

Caakitanɗe ɗen fof
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  1. 1
  2. 2
  3. 3