Kiwal taariindi

Holto fewndii nde eɓɓoore mahdi haakoori walla hecciri gila Senegaal haa Jibuti?

Hito 10:00
Eɓɓoore mahdi haakoori (hecciri) mawndi.
Eɓɓoore mahdi haakoori (hecciri) mawndi. © A.Spani

Toɓɓere Kiwal Taariindi hannde no yowitii e aawugol leɗɗe itti Senegaal fa’i Jibuti. Nden eboore fellitanaa ko e hitaande ujunaaji ɗiɗi e jeetati e ardagol kawrital Dental Afrik  « Union Africaine » e ɗemngal fransiire.Abdu Karim SALL jaagorɗo halfinaaɗo kala ko faati e taarindi Senegaal, Fatumata KANTE, gooto e ardiiɓe daraniiɓe kiiwal taarindi to dowla Gine e Bubakar MAYGA jeyaaɗo Burkina Faso, ɓee fow aran seeditoo e nder oo taskaram.

Jeeyngal

Kiwal Taariindi no waɗana alarbaare kala, toɓɓere hittunde  fensitante on e njamndi 8:50.  Taskaram oo no heɗiteee alkamissare kala njamndi 17:50. Hiɗon waawi tawtoreede e ɗee jeewte  ka tonngoode WhatsApp : 00221766441276.

Hiɗon waawi kadi heɗitaade oo taskaram ka kelle amen facebook e Twitter : Rfi fulfulde.