Hol golle kaane ƴetteede walla waɗɗeede ngam reende taariindi men?

Hito 10:00
natal yeru
natal yeru (Photo :

E kaa  taskaram, Abdullaay JALLO e hoɓɓe makko yewtay ko yowitii e kuuɗe fotaaɗe ƴetteede ngam reenude taariindi e nder Afrik hirnaange. Holi golle ɗe poɗɗen waɗde ngam dandude winndere nden ?Eɗen bismoo Ceerno Sory SOH ardiiɗo fedde depiteeɓe daraniiɓe taariindi e ɓamtaare Gine ka suudu sarɗiiji.Ngam joofnirde maa en bismoo  Bussura TAALA GEY gooto e rewɓe darnuɓe galle gollorgal wietee ngal Setlic. Ɓe dilata ko e waylo waylo tuundi. 

Jeeyngal

Keɗoɗee Kiiwal Taarindi ɗoo e Rfi fulfulde.

Oɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276. 

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE. Heɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.