Anngal tenndingol sariyaaji kiwal taariindii e nder leyɗeele goɗɗe e nder Afrik (taskaram artiraaɗo)

Hito 10:00
Hokkere mawnde waɗunde Botsuwana
Hokkere mawnde waɗunde Botsuwana Getty Images/Edwin Remsberg

Keɗoɗee Kiiwal Taarindi ɗoo e Rfi fulfulde. E kaa ɗoo taskaram, Abdullaay JALLO e hoɓɓe makko yewtay ko faati e sariyaaji lelnaaɗi ngam reennude taarindi ndii e nder Afrik. Ko ɓuri heewude e ɗin sarɗiiji taariindi teddinaaka e yoga e leyɗeele Afri. Holko woni sabu ɗum?  Holno sembinirte darnde ɗii sariyaaaji e nder Afrik? Eɗen bismoo Ceerno Mustafa Ngaydo, wiɗtooɗo e baŋŋe taariindi kadi jannginoowo sarɗiiji taariindi ka duɗal mawgal sheykh Anta JOOP Dakar e sonna Faatumata KANTE, Ginenaajo, arɗiiɗo RENASCED, fedde dariinde fii kiwal taariindi.

Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.