Caɗeele walla ŋakkere ndiyam laaɓuɗam e nder leyɗe sahel

Hito 10:00
Fooraas Widu Cenngoli, ko e makko yimɓe e daabaaji heɓata ndiyam laaɓuɗam si ceeɗii. ɗum ko e nder kilooji  (5ɓuru 2011)
Fooraas Widu Cenngoli, ko e makko yimɓe e daabaaji heɓata ndiyam laaɓuɗam si ceeɗii. ɗum ko e nder kilooji (5ɓuru 2011) Axel Ducourneau

Musiɓe teɗɗuɓe on salminaama on mbi'aama kadi bisimilla mon e Kiiwal Taariindi ɗoo e Rfi Fulfulde. E oo ɗo taskaram men yewtan ko yowitii e Ndiyam laaɓuɗam no heɓɓorta tawa kono no haaniri non e nder Sahel. Ɗum eno saɗti yogga e leyɗeele Saahel. Ɗon ɗo teskaa ŋakeende golle tintuɗe ngam pooɗude ndiyam. E yogga e diwaanuuji koni sabu ŋakkude ndiyam ɗam ko waasde kissal. Holno waɗetee haa ɗen leyɗeele mbaawa heɓude ndiyam laaɓudam. Ngam yañude toɓɓere nden en bismoto koɗo men Lansana Saako,diiseteeɗo  to baŋŋe ndiyam.                                                                                                                                                                               Kono ko adii e seeditannde makko en keɗoo jantoore nultondiraaɗo men Wagadugu Daraman Tammbura.Ka joofinirde en bismoto kadi Aamadu Usmaan andiraaɗo Belko Bari arɗiiɗo kawtal pelle remooɓe ka ceeɗu to Ñaamey laamorgo leydi Nijeer.  Ɗum non toolii mon, foofo mon.

Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa