Holko woni sabu waylagol taariinde ko e caɗeele ɗum addanta duugal Afrik.

Hito 10:00
Natal yeru
Natal yeru Odd ANDERSEN AFP/File

Toɓɓere Kiwal Taariindi hannde no yowitii e mbayliigu weeyo.  Holko woni sabu mum, e hol e caɗeele ko ɗum addanta taarindi ndii e duugal Afrik.Ceerno Alfa Mariyam daraniiɗo  hakkeeji neɗɗo e nder Gine hertorɗo taarindi woni koɗo men hannde.Hinndu Ibrahiim Umaru, haɓɓanoowo taarindi e hakkeeji rewɓe, hakkeeji yimɓe taakanɓe. jaɓɓete e kaa taskaram.Kiwal Taariindi no waɗana alarbaare kala toɓɓere hittunde  fensitante on e njamndi 8:50 GMT

Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.