Waame ndiyam febbinii laawi e galluuje ca'e buuy e nder Afrik

Hito 10:00
Galluuje Dakar  ɗuuɗuɗe wonii e ley waame ndiyam, ɗoo ko Keer -Masaar,  20 8ɓuru 2021.
Galluuje Dakar ɗuuɗuɗe wonii e ley waame ndiyam, ɗoo ko Keer -Masaar, 20 8ɓuru 2021. © AFP - JOHN WESSELS

Keɗoɗee Kiiwal Taarindi e dow RFI Fulfulde. E kaa ɗoo taskaramha, Abdullaay JALLO e hoɓɓe makko yewtay ko yowitii e waameeje walla Ilam e caɗeele ko ɗum addani yoga e leyɗeele Afrik.Holko foti wonude darnde  ardiiɓe ɗen leyɗe e peeje ƴetteteeɗe ngam haɓude ɗam ilam walla accingol bone majjam?

Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa