Taariindi: naftoraade kiɗɗum ko Abdul Karim Sall jaagorɗo Senegaal halfinaaɗo taariindi e Muudu Fall haɓanoowo taariindi woni hoɓɓe amen

Hito 10:00
naftoraade kiɗɗum, tuundi poore
naftoraade kiɗɗum, tuundi poore Pixabay

 Musiɓe teɗɗuɓe on salminaama on bi'aama bisimilla mon e kiwal taarindi ɗoo e Rfi Fulfulde.E oo ɗo taskaram men yewtan ko faati e ko naftoraade kiɗɗum fransiire no wi’ee "recyclage".E ɗen nganndi Afrik ko duugal ɓurngal marnde tuundi. E hitaande 2016 taskano wonnde no woodi e nder Afrik ko timmi toonu miliyonji teemedere tuundi.  Holno ɗum waawetee huutoreede e ngurdam neɗɗo. Ngam yewtude fii ndee toɓɓere en bismoto koɗo men wi'eteeɗo Moodu Fall, senegalnaajo anndiraaɗo Moodu poore sabu darnde makko nden fii haɓugol kala ko woni tuundi. Ko adii e seeditande makko, en keɗoto jantoore nultondiraaɗo RFI Fulfulde Boobo Julaaso, Yaya Demmbo Tammbura. Ka joofingol en bismoto Abdu Karim Sall, jaagorɗo leydi Senegaal halfinaaɗo geɗe taarindi.Bissimila mon.

Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa