Kiwal taariindi

Afrik: alhaali ɗee pelle politik ɗe faandaaje mum woni humondiri e taariindi

Saakitaama ñannde :

Musiɓɓe teɗɗuɓe on salminaama on wi'aama kadi bisimilla mon e kiwal taarindi ɗoo e Rfi Fulfulde. E oo ɗoo taskaram men yewtan ko yowitii e darnde pelle politik afriknaaje ɗe faandaaje mum tawni mbayliigu weeyo. Ko foti  wonde darnde majje e reenugol taarindi ndii. Nde tawnoo hannde neɗɗanke no humii e hunndaari mum sabu ko e mayri o ittata kala ko o wuuri.Mbelle e baŋŋe dawrugol ɗee pelle no jogii feere fii laatingol eɓɓooje majje, ngam ɗe mbaawa haɓɓude mbayliigu weeyo ngon?Ngam yewtude e dow ɗee ɗoo toɓɓe en bismoto koɗo men wi'eteeɗo Ceerno Usmaan Njaay hertorɗo taarindi,  winndoowo. Ko adii e seeditannde makko, en keɗoto jantoore nultondiraaɗo men Boobo Julaaso Yaya Demmbo Tammbura. En Joofiniran yewtere Faatumata Bussine koolaaɗo kuuɓal fedde politik haɓɓondirde e pilki to Burkina Faso.Ɗum non Bissimila mon.

haccande Dakar, laamorgo Senegaal
haccande Dakar, laamorgo Senegaal Getty Images/David Else
Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa